Browse Results

Showing 25,626 through 25,650 of 26,652 results

Sglefr-fyrddio (Cyfres Bechgyn am Byth #8)

by David Cox Felice Arena Phil Kettle Dyfan Roberts

Yn ôl Jos, ef yw sglefr-fyrddiwr gorau'r byd, ond mae cwymp neu ddau yn dyrchafu Cai yn bencampwr y gystadleuaeth sglefrfyrddio lleol. Addasiad o Skateboard Dudes (cyfres Boys Rule!), Rising Stars. [A Welsh adaptation of Skateboard Dudes (Boys Rule!), Rising Stars. The Boys Rule! series has been written with the less able or more reluctant reader in mind, with funny storylines aimed especially at boys in Years 3 to 6 with a reading age of between 7 and 8.] ---- Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Diwrnod Ysgol Ofnadwy (Cyfres Bechgyn am Byth #9)

by Felice Arena Phil Kettle Dyfan Roberts Mitch Vane

Mae pob diwrnod ysgol yn ddigon tebyg i'w gilydd i Rhys a Math. Ond nid y diwrnod hwn wrth i ddarn bach o bapur arwain at sawl trychineb yn y dosbarth. Addasiad o Rotten School Day (cyfres Boys Rule!), Rising Stars. [A Welsh adaptation of Rotten School Day (Boys Rule!), Rising Stars. The Boys Rule! series has been written with the less able or more reluctant reader in mind, with funny storylines aimed especially at boys in Years 3 to 6 with a reading age of between 7 and 8.] * *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Bois Y Beics (Cyfres Bechgyn am Byth #10)

by David Cox Felice Arena Phil Kettle Dyfan Roberts

Penderfyna Jos a Cai chwarae o gwmpas ar eu beiciau ac maen nhw'n enwog am eu neidiau a'r holl styntiau anodd. Daw'r ci drws nesa'n rhan o'r hwyl, hyd yn oed! Addasiad o Bike Daredevils (cyfres Boys Rule!), Rising Stars. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2010. [A Welsh adaptation of Bike Daredevils (Boys Rule!), Rising Stars. The Boys Rule! series has been written with the less able or more reluctant reader in mind, with funny storylines aimed especially at boys in Years 3 to 6 with a reading age of between 7 and 8. Reprint; first published in 2010.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Ceffylau'r Cymylau (Cyfres Swigod)

by Jerry Hunter

Nid oes neb yn gwybod am y gyfrinach hon, hynny yw, neb ond un fenyw fach ... Ond mae'r amser wedi dod i Nain drosglwyddo'r gyfrinach i'w hwyres, Rhian. Mewn man dirgel ar fynydd hudolus yng ngogledd Cymru, mae'r Bont Wen yn ymffurfio o'r cymylau ar un diwrnod arbennig o'r flwyddyn yn unig, gan wneud llwybr i geffylau'r cymylau i gyrraedd y ddaear. [No one knows about this secret, that is, nobody but a small woman ... But the time has come for Nain to share the secret with her grand-daughter, Rhian. In a secret magical mountain in north Wales, the White Bridge forms from the clouds on one particular day of the year, making a path for the cloud horses to reach the ground.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Mr D a'r Lleidr Llwyd (Cyfres Swigod)

by Helen Davies

Mae'r stori antur hon yn dilyn anturiaethau Cris, bachgen 10 mlwydd oed, wrth iddo fynd gyda'i fam i ofalu am siop hen bethau Tad-cu a Mam-gu tra'u bod nhw i ffwrdd. Mae pethau rhyfedd wedi bod yn digwydd yn y siop ac mae Cris yn benderfynol o ddarganfod beth sydd wrth wraidd yr holl ddigwyddiadau amheus yn ogystal â cheisio datrys dirgelwch trysor Castell Efa. [This story follows the adventures of Cris, a 10 year old boy, as he and his mother look after his Grandparents' antique shop while they are away. Strange things have been happening in the shop and Cris is determined to get to the bottom of these events as well as trying to solve the mystery of the treasure of Castell Efa.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Diolch Sgrwff! (Cyfres Swigod)

by Gwen Redvers Jones

Mae'r stori yn dilyn profiadau bachgen ifanc o'r enw Twm sy'n ofalwr ar ei frawd bach anabl, Ifan. Crwt bach sionc a direidus oedd Ifan cyn bod mewn damwain car a laddodd y tad. Rhaid i'r fam weithio oriau hir er mwyn cynnal y teulu. Cawn wybod am deimladau rhwystredig Twm wrth i'w fywyd gylchdroi o amgylch dau beth yn unig; ysgol a gofalu am Ifan. [The story follows the experiences of a small boy called Twm who cares for his disabled brother, Ifan. Ifan was a fun-loving kid before being involved in an accident wich killed his father. Their mother has to work long hours to support the family. We learn about Twm's frustrations as his live rotates around two things; school and caring for Ifan.]

Tudur Budr: Cracyrs!

by David Roberts Alan Macdonald Gwenno Davies

Teitl doniol arall yn y gyfres am y cymeriad Tudur Budr - magned trwbwl mwya budr y byd. Wyt ti wedi cyfarfod Tudur Budr - y bachgen gydag arferion mochaidd? Mae ei ben yn byrstio gan syniadau drwg a chynlluniau dwl. Mae e bob amser dros ei ben a'i glustiau mewn trwbwl! [More stories about Tudur Budr. Comprising three funny stories - 'Seren!', 'Corrach!', and 'Cracyrs'.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Tudur Budr: Mwd!

by David Roberts Alan Macdonald Gwenno Davies

Wyt ti wedi cyfarfod Tudur Budr - y bachgen gydag ARFERION MOCHAIDD! Mae ei ben yn byrstio gan syniadau drwg a chynlluniau dwl. Mae e bob amser dros ei ben a'i glustiau mewn TRWBWL! Tair stori ddoniol dros ben - Tudur Budr yw magned trwbwl mwya budr y byd.# Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Brecwast i Gath, Swper i Gi (Cyfres Strach)

by Sonia Edwards

Dyma stori am hynt a helynt ci go arbennig, sef Bullmastiff. Mae'r arddull ychydig yn wahanol i'r arfer gan ein bod yn cael stori am fywyd o safbwynt y ci ei hun. Mae'r hiwmor yn byrlymu o'r dechrau hyd at y diwedd. [This is a story about the trials and tribulations of a special dog, called Bullmastiff. The style is slightly different to normal because we have a story written from the perspective of the dog itself. A book bubbling with humour, from start to finish.] * *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Maestro (Cyfres Swigod)

by Sian Northey

Mae Menna wedi dwlu'n llwyr ar geffylau ac yn treulio'i hamser sbâr i gyd yn gofalu am hen gobyn bach tew y bobl drws nesaf. Mae Jake, fodd bynnag, yn berchen ar geffyl mawr hardd o'r enw Maestro ac o'r farn bod ceffylau yn hen bethau diflas. Mae'r stori'n datblygu'n gelfydd a chawn ddarganfod pam mae Jake a'i fam wedi teithio o Bortiwgal i Gymru. [Menna loves horses and enjoys caring for next door's little cob, but Jake owns a noble horse called Maestro and doesn't share the same interest. The story takes an interesting turn as we learn why Jake and his mother have travelled from Portugal to Wales.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Dacw'r Gwcw (Pobl Pentre Bach)

by Gary Evans Ifana Savill

Mae Jac Do'n poeni am y gwcw sy'n ceisio gwneud nyth ym Mhentre Bach. Stori'n seiliedig ar gymeriadau Pentre Bach. [Jac Do is worried about the cuckoo which is trying to build a nest in Pentre Bach. A story based on the characters of Pentre Bach.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Mae Popi Yma (Pobl Pentre Bach)

by Gary Evans Ifana Savill

Mae Popi eisiau cael gwallt cyrliog bendigedig fel ei chwaer fawr, Pili Pala. Tybed a ydi Bili Bom Bom a Sali Mali'n gallu helpu? Stori'n seiliedig ar gymeriadau Pentre Bach. [Popi wants to have beautiful curly hair like her big sister, Pili Pala. A story based on the characters of Pentre Bach.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Dirgelwch y Bont (Cyfres Strach)

by Hywel Griffiths

Holl gyffro cyfnod Owain Glyn Dŵr mewn nofel i blant. Cawn hanes ymweliad criw o blant o Gaerdydd a Lerpwl ag ardal yng nghanolbarth Cymru. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2011. [All of the excitement of the Owain Glyn Dŵr period in a children's novel. We hear the story of a group of Cardiff school children and a group from a Liverpool children's home visiting a part of mid Wales. Tir na n-Og Award winner 2011.] * Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Sêr y Nos (Cyfres Strach)

by Martyn Geraint

Nofel fywiog am griw o bobl ifanc sy'n aelodau o fand cyffrous iawn. Yn ogystal â bod yn gantorion ac yn gerddorion cyfoes sy'n teithio'r wlad yn cynnal gigs, mae'r band hefyd yn gweithio fel ditectifs, dan oruchwyliaeth eu pennaeth cyfrin, BB. Mae gan aelodau'r band bwerau goruwchnaturiol sydd o fantais fawr iddyn nhw wrth fynd i'r afael â drwgweithredwyr. [A lively novel about a gang of youngsters who are members of a very exciting group. In addition to being singers and musicians who travel the country from gig to gig, the band members also work as detectives, under the supervision of their secret boss, BB. The band members have supernatural powers which are a great help when tackling offenders.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Tudur Budr: Ty Bach!

by David Roberts Alan Macdonald Gwenno Davies

Unwaith eto, mae Tudur mewn helynt ac yn mynd i drafferthion digri a doniol - o gwmpas y tŷ bach, y tro hwn. Mae'r llyfr yn cyflwyno'r un hiwmor a hwyl ag arfer felly mae'n sicr o apelio at gynulleidfa eang y gyfres boblogaidd. *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Tudur Budr: Smwt!

by David Roberts Alan Macdonald Gwenno Davies

Mae Tudur Budr, magned trwbwl mwya budr y byd, mewn helynt unwaith eto ac yn mynd i drafferthion wrth drafod baw trwyn y tro hwn. Dyma ychwanegiad llawn hiwmor i'r gyfres boblogaidd. [A Welsh adaptation of Dirty Bertie: Bogeys! Tudur Budr, bribed by his mum to stop picking his nose, gets more than he bargained for with a magic trick and drives a museum potty on a school outing.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Tudur Budr: Jyrms!

by David Roberts Alan Macdonald Gwenno Davies

Unwaith eto, mae Tudur mewn helynt ac yn mynd i drafferthion digri a doniol - wrth drafod aflendid a germau y tro hwn. Mae'r teitl hwn yn cyflwyno'r un hiwmor a hwyl ag arfer felly mae'n sicr o apelio at gynulleidfa eang, bechgyn yn arbennig. [Once again Tudur get himself into some amusing trouble - this time involving dirt and germs. This humorous book will have a wide appeal, in particular with boys.]

Stori Jigi ap Sgiw: Dial y Polter-wydd

by Michael Lawrence Daniel Glyn

Cyfle i ymuno â Jigi ap Sgiw a'i ffrindiau Pît ac Anni ar antur bantstastig! Mae rhywbeth mawr ac anweledig yn mynd ar ôl Jigi ap Sgiw ac yn gwneud ei fywyd yn uffern. O ble ddaeth ef a sut mae ei anfon i ffwrdd? Tybed a fydd Triawd y Buarth yn llwyddo i gael trefn ar y sefyllfa cyn i bethau fynd dros ben llestri go iawn?! Addasiad o The Poltergoose. [When Jigi ap Sgiw moves house strange things happen and, despite the scepticism of his friends Pît and Anni, they need to find out more - and that's when the trouble starts. A Welsh adaptation of The Poltergoose.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Yr Allwedd Aur (Cyfres Strach)

by Eurgain Haf

Y flwyddyn yw 2050. Mae Cymru mewn trafferthion. Mae'r bae yn boddi; y Senedd yn suddo a'r chwareli'n cael eu defnyddio fel ffatrïoedd i chwalu cof y Cymry. Mae Ynys Môn wedi hen ddiflannu oddi ar y map. De Orllewin Prydain yw'r enw ar Gymru bellach. Mae ffyrdd uwchddaearol yn cael eu hadeiladu ym mhobman fel bod pobl yn gallu osgoi Cymru yn llwyr. [The year is 2050. Wales is in trouble. The Bay is drowning; the Senedd is sinking and the quarries are being used to eradicate the memories of the people of Wales. Anglesey has long disappeared from the map. Wales's new name is South West Britain. Overground highways are being built everywhere so that Wales can be completely by-passed.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Hylc o Helynt (Cyfres Strach)

by Gwen Jones

Nofel am gymeriad sy'n dipyn o gawr ymhlith plant eraill, gan Gwen Redvers Jones, yr awdures o Gaerfyrddin. Mae Lle-od-yng-Nghornwy yng Nghymru wedi ei efeillio â Strach O'Lé yn y Swistir ac wrth gysylltu'r ddau le hynod y canlyniad yw nofel ysgafn, ffantasïol i blant. [A novel about a larger-than-life character amongst the other children. The village of Lle-od-yng-Ngornwy in Wales is twinned with Strach O'Lé in Switzerland, and by connecting these two fictional places, Gwen Redvers Jones, the Carmarthen author, has created a light-hearted, fantasy novel for children.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Lowri Angel

by Jacqueline Wilson Elin Meek

Nofel sy'n ymdrin mewn modd sensitif iawn â cholli ffrind, a'r modd y mae'r prif gymeriad yn dygymod â'r golled honno o ddydd i ddydd yw hon. Mae'r awdures yn trafod marwolaeth a hiraeth, themâu digon prin mewn nofelau i blant yn y Gymraeg. Addasiad Cymraeg o Vicky Angel. [A superb story about a girl grieving for her best friend. Jacqueline Wilson's characters are beautifully observed, and the story is filled to the brim with an emotional truth that is awe-inspiring and captivating. A Welsh adaptation of Vicky Angel.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Ar Binnau (Cyfres Swigod)

by Mari Sion

Dyw Mona ddim fel cŵn eraill. Mae ganddi gyfrinach nad oes modd iddi ei rannu gyda neb. A fydd modd i Gwenno, ei ffrind gorau yn y y byd, ei helpu? Stori drawiadol am berthynas hoffus merch fach a chi. [Mona is not like other dogs. She has a secret which she cannot share with anyone. Will her best friend Gwenno be able to help her overcome her biggest fear? A striking novel about an endearing relationship between a little girl and a dog.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Esgidiau Bili Bom Bom (Pobl Pentre Bach)

by Gary Evans Ifana Savill

Pam mae Bili Bom Bom yn gwisgo un weli ac un esgid? Mae yna stori fawr tu ôl i'r ffasiwn newydd hon! Stori hyfryd am gymeriadau Pentre Bach. [Why is Bili Bom Bom wearing one wellington and one shoe? What's the story behind this new fashion statement? A lovely story about the characters who live in Pentre Bach.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Cyfrinach Plas Hirfryn (Cyfres Swigod)

by Siân Lewis

Nofel yn llawn cyffro gan Siân Lewis, un o awduron mwyaf toreithiog Cymru. Mae yna bethau rhyfedd iawn yn digwydd yn y pentref ac mae'r plant yn cyfrannu at ddatrys y dirgelwch. [Another action-packed novel by Siân Lewis. Strange things happen in the village including smuggling and anonymous phone calls, and the children help to solve the mysteries.]

Gelert yn Galw (Cyfres Swigod)

by Helen Davies

C4 - Cŵn Cymru Cyfrinachol Cyf., asiantaeth dditectif sy'n defnyddio sgiliau cŵn arbennig. Mae pob ci yn dditectif ac wrth fynd ati i ddal y lleidr fu'n dwyn gemau o'r amgueddfa, caiff dau o gŵn C4 eu dal a'u caethiwo yn y selar. Stori dditectif gyffrous i blant 7-9 oed. [C4 - Cŵn Cymru Cyfrinachol Cyf., a detective agency that use the skills of special dogs. Every dog is a detecive and are trying to catch the thief that stole gems from the Museum. Two of the dogs are caught and are detained in the cellar. An exciting detective story for 7-9 year-olds.]

Refine Search

Showing 25,626 through 25,650 of 26,652 results