Browse Results

Showing 26,651 through 26,675 of 28,196 results

O'r Lludw (Cyfres Corryn)

by Michael Morpurgo Gwen Jones

Addasiad Cymraeg o Out of the Ashes, portread sensitif iawn o ymateb un teulu i'r hunllef o fyw trwy argyfwng clwy'r traed a'r genau ar eu fferm yn 2001, wedi ei ysgrifennu ar ffurf dyddiadur merch 13 oed y teulu; i ddarllenwyr 9-11 oed. [A Welsh adaptation of Out of the Ashes, a very sensitive portrayal of one family's reaction to the nightmare of living through the 2001 foot and mouth crisis on their farm, written in the form of the diary of the family's 13 year-old daughter; for 9-11 year-old readers.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Morwyn Llyn y Fan (Cyfres Chwedlau o Gymru)

by Gwenno Hughes Jac Jones

Chwedl gyfarwydd Llyn y Fan am ferch y llyn yn gadael ei chartref dan y dwr i briodi mab fferm tlawd cyn dychwelyd i'r llyn ymhen blynyddoedd wedi iddo yntau ei tharo deirgwaith, gyda darluniau hudolus Jac Jones yn ychwanegu at swyn y stori; i ddarllenwyr 7-9 oed.] [The familiar legend of the maiden who leaves her underwater home to marry a poor farmer before returning to the lake after her husband strikes her three times, with charming colour illustrations by Jac Jones enhancing the appeal of the story; for 7-9 year-old readers.] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Dim Actio'n y Gegin (Llyfrau Lloerig)

by Siân Lewis Chris Glynn

Stori fywiog ar ffurf cwpledi odledig yn darlunio hanes athro drama gwallgof sy'n dysgu dosbarth o blant i gymryd arnynt fod yn anifeiliaid, er mawr siom i staff cegin yr ysgol; i ddarllenwyr 7-9 oed. [A lively story set in rhyming coulets, the antics of a mad drama teacher who teaches a class of pupils to be animals, to the dire disappointment of the school canteen staff; for 7-9 year-old readers.] ---------------------------- Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Tostyn (Cyfres Corryn)

by Emily Huws

Stori hyfryd am helbulon bywyd yng nghartref un teulu caredig wedi iddynt gynnig lloches i gath fach lliw mêl a gafodd ei gadael yn amddifad; i blant 8-10 oed. [A tender story about life in a kind-hearted family's household after they provide a home for a well-behaved, honey-coloured kitten; for 8-10 year old readers.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Creadyn (Cyfres Whap!)

by Gwion Hallam

Nofel ddiddorol am fachgen pedair ar ddeg oed sy'n dioddef dan law bwli'r ysgol ac sydd â pherthynas anodd gyda'i dad wedi marwolaeth ei fam; mae'n ceisio addasu i'r sylweddoliad rhyfeddol ac ofnadwy ei fod yn greadur sy'n medru pontio rhwng byd dyn a byd anifail. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2006. [An interesting novel about a teenage boy who suffers under the school bully and who has a difficult relationship with his father after the death of his mother; he tries to adapt to the fantastic and terrible realisation that he is a creature who is able to bridge the gap between the worlds of man and animal. Tir na n-Og Award winner 2006.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Siani'r Shetland (Cyfres Siani'r Shetland)

by Anwen Francis Maggy Roberts

Ailargraffiad o stori fywiog am hynt a helynt Siani'r ferlen Shetland direidus sy'n arwain ei pherchennog, Beca, i bob math o helbulon, ond sy'n datblygu'n arwres maes o law; i ddarllenwyr 9-11 oed. [A second edition of a lively story about Siani the mischievious Shetland pony who leads her owner, Beca, into all kinds of troubles, but eventually becomes a heroine; for readers aged 9-11 years.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Y Llo Gwyn (Cyfres 'Slawer Dydd)

by Graham Howells Hilma Edwards

Nofel fer wedi ei gosod yn ardal Dinorwig a Chaernarfon adeg goresgyniad y Rhufeiniaid, yn sôn am aelodau llwyth Celtaidd yn ceisio achub llo gwyn rhag cael ei aberthu gan y Rhufeiniaid i un o'u duwiau; i ddarllenwyr 8-11 oed. [A short novel set in Dinorwig and Caernarfon during the Roman occupation of Wales, about members of a Celtic tribe who try to save a white calf from the Romans who wish to sacrifice it to one of their gods; for readers aged 8-11 years.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Rhyfel y Degwm (Cyfres 'Slawer Dydd)

by Mair Hughes

Stori hanesyddol wedi ei gosod yng Nghlwyd yn ystod yr 19eg ganrif, yn adrodd hanes caledi bywyd un teulu amaethyddol a'u dau fab sy'n colli eu fferm am wrthod talu'r Degwm; i ddarllenwyr 8-11 oed. [A short historical novel set in Clwyd during the 19th century, relating the hardship of a farming family with two sons who lose their farm for refusing to pay the Tithe; for readers aged 8-11 years.] * *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Dirgelwch y Powdwr Cosi (Cyfres Tab a'r Cadabras #2)

by Siân Lewis Chris Glynn

Stori arall mewn cyfres ddifyr am Tab a'i ffrindiau bywiog yn rhannu hwyl a helynt wrth geisio bod yn dditectifs. [A story in an entertaining series about Tab and his lively friends who share fun and trouble playing detectives.]

Y Ffyliaid a Phethau Ffiaidd Eraill

by Daniel Morden Elin Meek

Addasiad Cymraeg o gasgliad amrywiol o saith stori werin am gymeriadau rhyfeddol, wedi eu hadrodd gan storiwr proffesiynol; i ddarllenwyr 9-11 oed. [A Welsh adaptation of a varied collection of seven folk stories about wonderful characters, presented by a professional storyteller; for readers aged 9-11 years.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Gwas y Stabl: Dyddiadur Sion Dafydd, Plas Creuddyn, 1582-1593 (Fy Hanes I)

by Mair Hughes

Dyddiadur cyffrous (1582-92) gwas stabl Plas Creuddyn, Llandudno a gynorthwyodd ei feistr Robert Puw rhwng 1586 a 1587 i gadw cyfrinach yr offeiriadon a argraffodd y llyfr pabyddol Y Drych Cristianogawl o'u cuddfan yn Ogof Rhiwledyn ar dir y plas. [The exciting diary (1582-92) of a young stable-hand at Plas Creuddyn, Llandudno who assisted his master Robert Puw between 1586 and 1587 to keep the secret of the priests who printed the Catholic book Y Drych Cristianogawl whilst in hiding in Rhiwledyn cave on the mansion's land.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Barti Ddu

by T. Jones

Argraffiad newydd o'r nofel i blant a phobl ifanc am y môr-leidr hanesyddol o Gymru, sef 'Barti Ddu o Gasnewy Bach'. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1973. [A new edition of the novel for children and young people about the famous pirate from Wales, Barti Ddu. First published in 1973.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Dianc

by Jac Jones

Stori iasoer gyda lluniau llawn awyrgylch gan arlunydd dawnus am yr efeilliaid Sara a Gwion yn gorchfygu grymoedd tywyll sy'n effeithio ar fywydau'r pentrefwyr lleol wedi i wal cylch cerrig hynafol gael ei fylchu; i ddarllenwyr 9-11 oed. [A chilling story with atmospheric illustrations by a talented artist about the twins Sara and Gwion who overcome dark forces that affect the lives of the local villagers when the wall of an ancient stone circle is breached, for readers aged 9-11 years.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Noson y Llygaid Llachar (Cyfres Swigod)

by Sonia Edwards

Nofel am ddau ffrind yn eu harddegau yn datrys dirgelwch diflaniad anifeiliaid duon o un pentref, gan gyffwrdd â phwnc cynnal arbrofion gwyddonol ar anifeiliaid; i ddarllenwyr 9-11 oed. [A novel about two friends who unravel the mystery of the disappearance of black animals from one village which touches on the subject of scientific experimenting on animals; for readers aged 9-11 years.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Yr Angenfilod Anwybodus (Cyfres Gwreichion)

by Scoular Anderson Wil Jones

Stori gyda lluniau difyr ar gyfer plant sy'n dechrau cael blas ar ddarllen ar eu pennau eu hunain. [A story with entertaining pictures, suitable for children who are beginning to read independently.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Dwyn Cân y Byd (Cyfres Swigod)

by Hefin Jones

Nofel wyddonias, wedi ei lleoli yn y flwyddyn 2056; mae'r ymerawdwr creulon wedi gwahardd cerddoriaeth drwy wenwyno pob nodyn cerddorol. Yn wyneb hynny mae Dafydd a chymeriadau eraill yn mynd ati i chwilio am y nodau coll. Addas i blant 9-11 oed. [A science-fiction novel set in the year 2056; the evil emperor has banned music by poisoning every musical note. Dafydd and his new friends must find all the lost notes. Suitable for children aged 9-11.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Cês Hana

by Karen Levine Eigra Roberts

Ym mis Mawrth 2000 mae cês yn cyrraedd canolfan addysgol yr Holocost yn Tokyo. Yr oedd yn perthyn i blentyn amddifad o'r enw Hana Brady. Pwy oedd Hana? Beth ddigwyddodd iddi? Stori wir am ddau blentyn Iddewig o Siecoslofacia, a'r hyn ddigwyddodd iddynt pan gafodd eu gwlad ei goresgyn gan y Natsïaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd. [In March 2000 a suitcase arrives at the educational centre for the Holocaust in Tokyo. It belonged to an orphan called Hana Brady. Who was Hana? What happened to her? A true story about two Jewish Czech children and about what happened to them when their country was invaded by the Nazis during the Second World War.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Yr Arwisgo (Fy Hanes I)

by Sonia Edwards

Dyddiadur cyffrous yn ystod chwedegau'r ganrif ddiwethaf. [An exciting diary fiction set in the 1960s.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Hlo Brian! (Cyfres Whap!)

by Meleri James

Nofel ddigri mewn diwyg cyffrous gyda ffurfiau tecst ac e-bost yn britho'r testun. Mae Brian wedi cael gafael ar ffôn chwaraewr pêl-droed enwog - a ddylai ei ddychwelyd ai peidio? [An amusing novel in an exciting form with text and e-mail messages throughout. Brian has got hold of a famous footballer's mobile phone - should he return it or not?] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Rhy Ifanc i Ryfel (Cyfres 'Slawer Dydd)

by Jac Jones Mair Hughes

Y Rhyfel Byd Cyntaf yw cefndir y stori hanesyddol hon, sy'n adrodd hanes dau fachgen o Sir Fôn yn ystod y rhyfel. Dyma'r pedwerydd teitl yn y gyfres Slawer Dydd. [A story for which the First World War is the background, as it tells the history of two boys from Anglesey in the war. This is the fourth title in the Slawer Dydd series.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Gwil Bril a'r Robot (Cyfres Swigod)

by Siân Lewis

Antur arall yng nghwmni Gwil Bril, y dyfeisiwr. Y tro yma mae Gwil wedi ennill cystadleuaeth ac mae'r wobr yn anhygoel! Ond mae rhywun eisiau difetha'r sioe i gyd! [Another adventure with the inventor, Gwil Bril. This time Gwil has won a competition, and the prize is amazing! But someone wishes to destroy everything!] Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Trysor Plasywernen

by T. Jones

Un o nofelau antur enwocaf Cymru; stori yw hi am griw o fechgyn mewn ysgol lle nad yw popeth fel y mae'n ymddangos, wrth i hanes trysor cudd afael yn nychymyg pawb. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1958. [An adventure novel about a group of school children at a boarding- school, whose lives change when interest grows in some hidden treasure. First published in 1958.] *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Tegi (Brechdan Inc)

by Eleri Edwards Rebecca Winter

Llyfr arall o'r gyfres ar gyfer dysgwyr, 'Brechdan Inc'. Addas i ddarllenwyr dros 12 oed. [Another book in the series for Welsh learners, 'Brechdan Inc'. Suitable for readers aged over 12 years.] * *Datganiad hawlfraint Gwneir y copi hwn dan dermau Rheoliadau (Anabledd) Hawlfraint a Hawliau mewn Perfformiadau 2014 i'w ddefnyddio gan berson sy'n anabl o ran print yn unig. Oni chaniateir gan gyfraith, ni ellir ei gopïo ymhellach, na'i roi i unrhyw berson arall, heb ganiatâd.

Artemis Gwarth

by Eoin Colfer Catrin Dafydd

Mae gan y dihiryn deuddeg mlwydd oed, Artemis Gwarth, gynlluniau troseddol dyfeisgar iawn. Dyma stori o gyffro, herwgipio, brwydro a chwedloniaeth. Addasiad Cymraeg o Artemis Fowl. [A Welsh version of Artemis Fowl, in which the twelve-year-old villain is the most ingenious criminal mastermind in history.]

Artemis Gwarth ac Antur yr Arctig

by Eoin Colfer Siân Melangell Dafydd

Yr ail gyfrol sy'n adrodd stori'r dihiryn dyfeisgar, Artemis Gwarth. Mae Artemis Gwarth wedi darganfod tylwyth teg yn byw o dan ddaear. Mae e wedi hawlio'u haur ac mae'r heddlu wedi bod ar ei drywydd am gyflenwi celloedd pwer i gangiau'r coblynnod. Ond nid dyna'r cyfan ... [A Welsh adaptation of Artemis Fowl and the Arctic Incident, in which the twelve-year-old villain is the most ingenious criminal mastermind in history.]

Refine Search

Showing 26,651 through 26,675 of 28,196 results