Browse Results

Showing 1 through 25 of 43,282 results

இயக்கத்தை இசைத்த புலவன் பட்டுக்கோட்டை

by D. Pandian

பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் அவர்களின் பாடல் மற்றும் கதைகள் மூலமாக விடுதலை எழுச்சி உண்டாக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் கருத்துள்ள பாடல்களை குறித்து தா. பாண்டியன் அவர்கள் விரிவாக கூறியுள்ளார்

Рост Кристаллоь / Rost Kristallov / Growth of Crystals: Volume 12

by A. A. Chernov

Volumes 11 and 12 contain the papers read at the Fourth All-Union Conference on Crystal Growth in Tsakhkadzor, September 17-22, 1972; this volume contains papers on crystal growth from melts, from low-temperature solutions, hydrothermal solutions, and hot solutions, and also from the gas state, including processes involving reactions. In addition, there are papers on crystal perfection in relation to conditions of formation and the effects of electric and mag­ netic fields on crystallization. These papers reflect researches directed to the development and industrial production of perfect crystals required for advanced techniques in solid-state physics and chemistry, as well as for other purposes such as novel materials. There are many different scientific and technical problems in producing large perfect single crystals, and advances in this area made in the USSR and elsewhere are reflected in the papers in both volumes. On the one hand, any particular defective structure in a crystal originates from some mechanism and growth conditions; in particular, inclusions are trapped on account of the physicochemical parameters of the melt, the surface processes, and the sta­ bility of the growth front under particular crystallization conditions. Further, impurity trap­ ping is decisively influenced by the surface kinetics, growth-front stability, composition and structure of the boundary layer, any complexes present in the liquid, and (of course) the crys­ tallochemical relationships between the impurity and the crystal.

1: Tiger Trouble (WILD #1)

by Lucy Courtenay

Featuring tiger cubs, circus bears, swimming monkeys and cute koalas - this is a must-read series for all animal lovers!Twins Tori and Taya Wild disagree about almost everything ... except for their love of animals - which is good since their house is almost always full of them! Their mother fosters all kinds of wild animals and the adorable tiger cubs, Chips and Gravy, are the most recent animals keeping them busy.But when Dad falls ill and can no longer travel for work, mum's animal fostering days could be over. They need to think up a money making scheme fast and that's when they set up a new 'animals on film' business ... and soon their lives are about to get even wilder!

10-a-Day the Easy Way: Fuss-free Recipes & Simple Science to Transform your Health

by James Wong

'A brilliant new book'- Daily MailEating healthily can be a confusing business. But what if there were a single, simple change you could make that would transform your health, without forcing you to give up the foods you love? According to a growing body of international studies, little tweaks to your everyday diet to get you beyond the 5-a-day minimum and towards 10-a-day could slash your risk of developing the biggest diseases to affect the Western world. In fact, experts agree that simply eating more fruit and veg is the single most important dietary change you can do for your health!As only 3 out of 10 people are even achieving the minimum amount of fruit and veg, this book aims to make getting there easy. No gimmicks, no 'banned' foods, no miserly portion sizes. Just 80 of the classic recipes you know and love made healthier (and tastier) by simply upping the amount of fruit and veg in them, all backed by the best science available.

The 10 Commandments: The Rock Star's Guide to Life

by Q Magazine

A surprising, informative, enlightening and at times outrageous must have guide to life from the world's most famous rock stars. Together with the finest selection from the Qmagazine archives and new unseen material, TEN COMMANDMENTS presents ten rules for life from fifty musicians.'Thou shalt not play golf.' BONO'Painting is good for the soul.' IGGY POP 'A sexy man is one who looks after his family.' TORI AMOS'Snakes are built for the Summer.' ALICE COOPER'Make like a boy scout.' STEVIE NICKS'Do as Madonna says.' NILE RODGERS'Always be honest to your wife.' JOHN LYDON'Check the caffeine content.' JOHNNY MARR

10% Happier: How I Tamed the Voice in My Head, Reduced Stress Without Losing My Edge, and Found Self-Help That Actually Works - A True Story

by Dan Harris

#1 New York Times Bestseller and winner of the 2014 Living Now Book Award for Inspirational Memoir.'An enormously smart, clear-eyed, brave-hearted, and quite a personal look at the benefits of meditation' - Elizabeth Gilbert10% Happier is a spiritual book written for - and by - someone who would otherwise never read a spiritual book. It is both a deadly serious and seriously funny look at mindfulness and meditation as the next big public health revolution.Dan Harris always believed the restless, relentless, impossible-to-satisfy voice in his head was one of his greatest assets. How else can you climb the ladder in an ultra-competitive field like TV news except through nonstop hand-wringing and hyper vigilance? For a while, his strategy worked. Harris anchored national broadcasts and he covered wars. Then he hit the brakes, and had a full-blown panic attack live on the air. What happened next was completely unforeseen. Through a bizarre series of events - involving a disgraced evangelical pastor, a mysterious self-help guru and a fateful gift from his wife - Harris stumbled upon something that helped him tame the voice in his head: meditation. At first, he was deeply suspicious. He had long associated meditation with bearded swamis and unwashed hippies. But when confronted with mounting scientific evidence that just a few minutes a day can literally rewire the brain for focus,happiness, and reduced reactivity, Harris took a deep dive. He spent years mingling with scientists,executives and marines on the front lines of a quiet revolution that has the potential to reshape society. He became a daily meditator, and even found himself on a ten-day, silent meditation retreat, which was simultaneously the best and worst experience he'd ever had.Harris's life was not transformed into a parade of rainbows and unicorns, but he did gain a passion for daily meditation. While the book itself is a narrative account of Dan's conversion amid the harried and decidedly non-Zen world of the newsroom, it concludes with a section for the novice on how to get started.

The 10-Minute Life Coach

by Fiona Harrold

Fiona Harrold's "Be Your Own Life Coach" had great success with its powerfully inspiring message to take control of our lives and achieve our wildest dreams. Now, she shows us how in just 10 minutes each day we can accelerate towards attaining our goals. Follow her winning strategies and: believe in yourself 100 per cent; propel yourself into taking action; turn into a natural optimist; live a bigger, more interesting life. Fiona's is the winning formula to open the door to life's vast opportunities. Believe in yourself and others will too.

100 American Crime Writers (Crime Files)

by Steven Powell

100 American Crime Writers features discussion and analysis of the lives of crime writers and their key works, examining the developments in American crime writing from the Golden Age to hardboiled detective fiction. This study is essential to scholars and an ideal introduction to crime fiction for anyone who enjoys this fascinating genre.

100 Awesome Hair Days: Perfect Buns, Braids, Pony Tails & Twists, Whatever Your Hair Type

by Jenny Strebe

Struggling to tame thick and unruly curls? Tired of having limp, lifeless tresses? Hair can be a temperamental thing, but with 100 Awesome Hair Days as your guide you can learn styles that work with your hair, not against it. Whether your hair is fine, flat or frizzy, you will find styles suited to your particular type in chapters dedicated to different types of hair days: Stay-at-Home, Busy, Sporty, Dress-up and Special. A follow-on from the international best-seller Braids, Buns & Twists, this book will ensure you never have a bad hair day again!

100 British Crime Writers (Crime Files)

by Esme Miskimmin

100 British Crime Writers explores a history of British crime writing between 1855 and 2015 through 100 writers, detailing their lives and significant writing and exploring their contributions to the genre. Divided into four sections: ‘The Victorians, Edwardians, and World War One, 1855-1918’; ‘The Golden Age and World War Two, 1919-1945’; ‘Post-War and Cold War, 1946-1989’; and ‘To the Millennium and Beyond, 1990-2015’, each section offers an introduction to the significant features of these eras in crime fiction and discusses trends in publication, readership, and critical response. With entries spanning the earliest authors of crime fiction to a selection of innovative contemporary novelists, this book considers the development and progression of the genre in the light of historical and social events.

100 Days Of Solitude

by Andrew Mossford

100 Days of Solitude explores the emotional, spiritual and literal upheaval brought about by the Covid 19 pandemic, in verse. Andrew Mossford draws on his own experiences of lockdown to create a collection of poems with universal appeal.

100 Days to a Younger Brain: Maximise your memory, boost your brain health and defy dementia

by Dr Sabina Brennan

Investing in brain health will cost you nothing but time and effort - the brain-healthy recommendations in this book can all be followed for free! The steps are simple to follow and within your control so can be integrated into daily life with ease for the next 100 days.The aim of living a brain healthy life is not just to reduce the risk of dementia and other serious health issues but also to improve the quality of your life and brain performance NOW. Sabina provides all the essential information you need to empower you to make informed choices everyday about your sleeping, eating and lifestyle habits that will benefit all aspects of your life from work to relationships and achieving your personal goals. This motivating book proves that you don't need to understand complicated neuroscience in order to look after your brain, inspiring you to do at least one small thing every day to radically improve your brain health.

100 Greatest Cycling Climbs of Italy: A guide to the famous mountains of the Giro d’Italia and beyond

by Simon Warren

'The latest book from the inestimable and seemingly irrepressible Simon Warren.'thewashingmachinepostFrom the Gavia Pass to Mount Etna, from The Stelvio to The Zoncalan, these climbs are legends in Italy and the building blocks of the Giro d'Italia. Technology may advance, training and diet may evolve, but these world-famous mountains are a constant. They have witnessed triumph and despair, courage and heartache, they are where champions are made and where dreams are shattered. And yes, the greatest arenas of Italy's greatest race are open 365 days of the year for any of us to ride. So take up the challenge, emulate your heroes and make your mark on the hundred greatest cycling climbs of Italy.

The 100 Most Pointless Things in the World: A pointless book written by the presenters of the hit BBC 1 TV show (Pointless Books #1)

by Alexander Armstrong Richard Osman

The world is full of pointless things. From rail replacement bus services to chip forks. From war to windchimes. From people who put cushions on beds to people who read the bit they write about the book on amazon. Look around you right now. Just about the only thing that isn't pointless is you. You look amazing. Join Alexander Armstrong and Richard Osman, the hosts of BBC1 quiz show Pointless as they take you on a journey through The 100 Most Pointless Things in the World. Filled with play-along quiz questions and unlikely facts, their hilarious collection of musings on some of the most pointless things found in everyday modern life is the perfect blend of the obscure, the fascinating and the downright silly.

100 Nasty Women of History: Brilliant, badass and completely fearless women everyone should know

by Hannah Jewell

'Vital reading' STYLIST'Because 100 Nasty Women is so easy to read and witty, I didn't expect it to be the life changing, important book that I'm discovering it to be' PHILIPPA PERRY* * * * * *These are the women who were deemed too nasty for their times. When you learn about (the very few) women in history, it's hard not to wonder: why do they seem so prim and proper? The truth is, (mostly male) historians keep glossing over the real details, or leaving out the women who threatened their idea of what a woman should be like. Fake news!But fret not. Former Buzzfeed senior writer and Washington Post pop culture host Hannah Jewell has got you covered. In 100 Nasty Women of History, Hannah will give you the brief on, among others:Aethelflaed, who fought off Vikings at her wedding;Ching Shih, a swashbuckling pirate known as 'The Terror of South China';Ida B. Wells-Barnett, who fought racism with the point of her pen;Lilian Bland, who built her own plane and flew it;Rani Chennamma, who was a (literal) queen and went to war with the British;Nell Gwynn, one of the greatest hos in English history;Coccinelle, the first known trans woman to be legally married in France;Noor Inayat Khan, who may have literally punched Nazis.And that's just eight of them. So if you think that Nasty Women are a new thing, think again. They've always been around - you just haven't always heard of them. It's time to get learning. These are the 100 Nasty Women of History who gave zero f*cks whatsoever. These are the 100 Nasty Women of History whom everyone needs to know about, right now.'A fun, hilarious read that will make a fantastic addition to your feminist library and historical knowledge' ANN SHEN, author of Bad Girls Throughout History

100 Predictions for the Baby Boom: The Next 50 Years

by Cheryl Russell

Without the baby boom, the United States would be a different place. The Vietnam War would have lasted longer. Rock and roll would be less pervasive. The civil rights movement would have changed laws and attitudes more slowly. But women might be further ahead in job status and pay if there had been no baby boorr.. Hous­ ing would be cheaper. The economy would have done better in the 1970s, and people now in their 20s, 30s, and 40s would be making more money. For the past 30 years, the baby boom generation­ all those born between 1946 and 1964-shook American economics, politics, and culture. But the full impact of 7 8 PREFACE the baby boom is yet to come because the generation is just now gaining the economic and political power to de­ termine events. Though the baby boom is a diverse generation linked only by its date of birth, that link is critical. The gener­ ation spans 19 years, which means many boomers ex­ perience the same things at the same time-going to col­ lege, getting a job, marrying, divorcing, buying a house, starting a family. Because of this, the baby boom in­ fluences what America's businesses produce, what the media write about, and what the politicans support. It focuses the nation's attention on itself; its concerns be­ come the nation's concerns. Whatever age the baby boom is becomes the nation's age.

100 Ways for a Chicken to Train its Human

by Diane Parker

From Fowl Play to Hen-tertainment, in this hilarious collection by Diane Parker the chickens show us who are really in charge, and what they're really plotting inside their coops! Don't worry about the morning after the night before. Unmade nests, broken eggs and scattered food -your human will not even notice the difference and they always have spare time to clean up after you. Free range means you have the right to roam. However you choose to do it, escape on a regular basis and refuse to return until you are ready. Try to tip your food hopper up so all the corn spills. That way your human will have to refill it on a more regular basis.

100 Ways To Annoy Your Guests

by Peter J Venison

Peter Venison's best-selling book 100 Tips for Hoteliers offered advice on how to manage. In this follow-up publication, Venison looks at the hotel business from the guest's point of view and suggests that his is the only way to analyse success or failure in the hospitality industry. He explains that guest satisfaction is not the opposite of guest dissatisfaction: it is so much more. Venison draws on his extensive world travel to over 100 countries, to cite myriad examples of how not to please your guests. Every hotel manager, hotel student, and hospitality lecturer, could benefit from reading this little book, and every hotel guest could benefit from them having done so.

100 Ways to Be As Happy As Your Dog

by Celia Haddon

In 100 Ways to Be As Happy As Your Dog, animal behaviour expert Celia Haddon shows you 100 ways in which you, too, can master the art of being happy by learning from your favourite canine companions. Curious, affectionate and always full of energy, dogs have always been a source of joy for us no matter what we are going through in life. Whether you've got a Labrador, a poodle or a shih tzu, your dog is always there, ready to play fetch or offer a cuddle or go for long walks on the beach when you need it. So let animal behaviour expert and bestselling author Celia Haddon show you how you, too, can live a good life as a human by learning the art of happiness from our best animal friend.

100 Ways to Be Kind: Everyday actions to change your life and save the world

by Theresa Cheung

Acts of everyday kindness can boost your mood and immunity, lower blood pressure, ease anxiety, slow the ageing process, improve the quality of your relationships (including the one you have with yourself) and give you a sense of deep meaning and purpose. 100 Ways to be Kind is a road map of practical, simple and immediately actionable ways to be kind including how to be kinder to yourself, to others and to nature. Theresa debunks the damaging myth that being kind is a weakness and shows that it is not anger or aggression that brings out our true inner grit, but kindness. Science has proven that there are powerful, potentially lifesaving reasons to be kind. The kinder you are, the more likely you are to experience happiness. Kindness is the simple and scientifically proven remedy that everyone needs to administer right now. So, if you want to harness the power of kindness to transform your life and help save the world at the same time but aren’t quite sure how - this book is for you. Read what everyone is saying about Theresa Cheung: ‘Theresa Cheung provides a timely guide for individuals, who feel life deeply, to take a step back, and reflect upon sensitivity and how it fits in the modern world’s emotion paradigm…It reminded me there are steps I can use in my life to increase my self-care. I recommend this book to anyone who wishes to explore sensitivity in themselves or others.’ Goodreads Reviewer, 5 stars ‘A thorough explanation of the highly sensitive individual, the problems they need to wrestle with in their day-to-day life and their amazing gifts they can deploy at work and at home. Once the book talked us through these basic ideas, it then moves on to offering solutions to this high sensitivity, and to enjoying its pros rather than dealing with its cons.’ Affair With Psychology, 5 stars ‘I found this book absolutely fascinating. As someone who has been told to "toughen up" a lot I could relate to it so much. I really feel like this book has given me some great strategies for both me and my very sensitive 4-year-old son. Fantastic and recommended to anyone who feels it could help them.’ Goodreads Reviewer, 5 stars ‘Looking at individual case studies really resonated with me. It is helpful on many levels from the identifying traits of being sensitive to acknowledging what people have said to you since a child. It makes you see the positives of being sensitive instead of the negatives. Unlike some psychology books it is very accessible and friendly and non-judgemental.’ Karen Reads and Recommends ‘The aim of The Sensitivity Code is to help gentle people recognise their own worth. To give them the coping tools to manage emotions and navigate insensitive environments. To help sensitive people identify the red flags of toxic relationships. It’s truly helped me through the past few tricky weeks. Thank you.’ Goodreads Reviewer, 5 stars

100 Ways to Be More Like Your Cat: Feline Wisdom for Happy Humans

by Celia Haddon

From the bestselling author of One Hundred Ways For a Cat To Train Its Human comes a new guide on how to improve your own life by learning from your cat.Content, living in the moment, finding pleasure in small things - your cat knows exactly how to get the best out of life. So let your cat be your guru as Celia Haddon shows in 100 ways how adopting their outlook can lead to our own happiness. Stretch out, relax, find a warm spot - and enjoy purrfection.

1001 Walks: You must experience before you die (1001)

by Barry Stone

1001 Walks You Must Experience Before You Die features wide-ranging, carefully chosen routes varying from the rugged delights of the Pembrokeshire Coastal Path to the wilderness of Jamaica, and the Harz Witches' Trail high up in the German mountains. The hand-picked excursions take in mountain passes, woodland paths, ancient Native-American trails, and much more. There are easy walks for beginners-some lasting barely an hour - and more demanding challenges that may take several weeks to complete. Every fact-packed entry provides a wealth of information about a must-try walk, including essential details about its start and finish points, overall distance, difficulty rating, maps, and the time it should take to complete. In short, 1001 Walks You Must Experience Before You Die is an essential reference book and guide for all those who love to get out of their cars, get off their bikes, and lace up their walking shoes.

101 Top Tips for Black & White Digital Photography: The Art of Black & White Brought into the Digital Age

by John Beardsworth

A comprehensive look at black & white photography by one of today's leading experts on digital-editing software and black & white conversion techniques.John Beardsworth explores the most powerful software for converting your color shots into stunning, high-quality black-and-white photos, with detailed explanations of how each tool works and why to try it out on your own images. His streamlined methods will optimise your workflow and inspire your photography.In addition to providing an abundance of step-by-step instructions with brilliant imagery, Beardsworth also teaches the aesthetic value of black and white, and how to visualise the creative potential of each shot. With its fun and approachable tips-based structure, this book will motivate you to experiment with impressive effects and innovative tools, ensuring that you make full use of the B&W software at your disposal.

101 Top Tips for Digital Landscape Photography: Capturing Great Landscapes With Your Camera (101 Top Tips Series)

by Carl Heilman II

A comprehensive guide to improving your landscape photography by one of today's foremost landscape photographers.Landscape photography is perhaps the single most popular genre among DSLR owners. In 101 Top Tips for Digital Landscape Photography, experienced professional landscape guru Carl Heilman II gives the benefit of a lifetime spent shooting spectacular wilderness and mountain shots, offering a host of targeted tips and tricks that will allow photographers of all abilities to lift their landscape work to the next level.The reader will learn how to harness natural drama, use difficult lighting situations to your advantage and capture unusual perspectives, all the while benefiting from Carl's clear instruction and beautiful landscape work.

101 Top Tips from Professional Manga Artists

by Sonia Leong Meredith Walsh

As a sophisticated and highly stylised art form, Manga presents a series of challenges for budding artists, from character and set design to creating dynamic page layouts, perfectly paced narrative and panels with ever-changing camera angles.Here, award-winning professional Manga artist Sonia Leong and a collective of acclaimed creators lay bare the expert techniques that you need, from essential drawing tips to designing characters, painting vivid illustrations and exciting storytelling.Manga comes in a variety of styles, from kawaii (cute) to hyper-realistic. 101 Top Tips from Professional Manga Artists identifies the key features of each, enabling you to develop your individual style.Including both traditional and digital art methods alongside tips on becoming a professional, 101 Top Tips from Professional Manga Artists is the ultimate resource for beginners and more experienced artists alike.

Refine Search

Showing 1 through 25 of 43,282 results